VDC Car

Algemene voorwaarden

Wettelijke vermeldingen en algemene voorwaarden

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hieronder vermelde disclaimer. Door deze site, erkent u hebben gelezen en te accepteren, zonder voorbehoud, deze voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, lay-out, tekeningen, foto's, video's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht.
Meer in het bijzonder:
Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement of andere exploitatievorm van het deel of delen van deze site, in welke vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, mag worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VDC CAR. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan thibaut.martens@vandecasteele.eu. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij besteden veel zorg aan het creëren van onze website. Maar we hebben niet de juistheid van de daarin opgenomen informatie worden verstrekt rechtvaardigen. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie, inclusief de aangeboden diensten door VDC CAR kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. VDC CAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en het gebruik ervan. In het geval dat links worden gemaakt met andere sites, VDC CAR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites gehouden.

 

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of de Website zal worden beoordeeld in overeenstemming met de wetten van België en Internationaal Copyright.

 

Prive-leven

VDC CAR respecteert de privacy van haar gebruikers en zich strikt aan de Belgische wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd bij de 11 december 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

VDC CAR verbindt zich niet bekend te maken aan derden informatie die bezoekers bieden het. Deze zijn vertrouwelijk en zullen alleen worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Bijgevolg, de gebruiker is wettelijk een recht van toegang, rectificatie en verzet tot persoonsgegevens.

De door de gebruiker van de website gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gebruiker zal geen promotionele berichten ontvangen van handelspartners van VDC Car.

 

Verantwoordelijk voor het verwerken

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de site VDC-CAR is Thibaut Martens. Elk verzoek of vraag met betrekking tot de bescherming van de privacy op deze site kunnen per e-mail naar hem worden gebracht thibaut.martens@vandecasteele.eu.

 

Informatie met betrekking tot de navigatie

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens (niet-limitatieve lijst) automatisch verzameld:

Deze informatie wordt enkel bewaard voor het enige doel van het meten van het aantal bezoekers van onze website, om geaggregeerde statistische gegevens en verbeteringen in de presentatie van onze artikelen te compileren.

  • het IP-adres dat u hebt toegewezen tijdens uw verbinding;
  • de datum en tijd waarop u de site;
  • de bezochte pagina's;
  • het type browser (browser) gebruikt;
  • het platform en / of op de pc geïnstalleerde besturingssysteem;