Wettelijke vermeldingen en algemene voorwaarden

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hieronder vermelde disclaimer. Door deze site, erkent u hebben gelezen en te accepteren, zonder voorbehoud, deze voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, lay-out, tekeningen, foto's, video's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht.
Meer in het bijzonder:
Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement of andere exploitatievorm van het deel of delen van deze site, in welke vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, mag worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VDC CAR. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan thibaut.martens@vandecasteele.eu. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij besteden veel zorg aan het creëren van onze website. Maar we hebben niet de juistheid van de daarin opgenomen informatie worden verstrekt rechtvaardigen. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie, inclusief de aangeboden diensten door VDC CAR kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. VDC CAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en het gebruik ervan. In het geval dat links worden gemaakt met andere sites, VDC CAR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites gehouden.

 

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of de Website zal worden beoordeeld in overeenstemming met de wetten van België en Internationaal Copyright.

De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor reservatie van tweedehandsvoertuigen via de website

  • Reservatie: Elke consument ouder dan 18 jaar heeft de mogelijkheid om een voertuig via vdc-car.eu te reserveren. Het effectieve aankopen alsook administratieve handeling gebeurt vervolgens in een VDC CAR center of via afstand (onder voorwaarden). De reservatiekost wordt teruggestort indien de klant overgegaan is tot testrit of de wagen in de showroom is gaan bekijken. Indien de klant geen enkele actie ondernomen heeft na reservatie, buiten annulatie, wordt de reservatiekost aangerekend als administratieve kost. Indien de klant de wagen aankoopt, wordt dit bedrag afgetrokken van de totale factuur. Gezien dit enkel een reservatie betreft, en geen definitieve aankoop is www.vdc-car.eu geen webshop.